CSR Policy

เรื่อง / Title : นโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
                Corporate Social Responsibility (CSR) Policy
 
 
กลุ่มบริษัท ซี.ซี.เอส. มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักการจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้ความสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนและกลุ่มบริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้อาศัยในชุมชนที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้บริษัทฯยังมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติและผลักดันให้นโยบายนี้แปรเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยนโยบายนี้มีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอันประกอบด้วยหลัก 7 ประการดังนี้
C.C.S. Group of Companies establishes policy of operating business applying CSR (Corporate Social Responsibility) with complete understanding that sustainable growth of organization relies on the vision, mission and capability coupled with the moral and ethical business practices with management principles and good governance. This includes providing support for the surrounding Community’s activities as well as constantly cares for the environment. It aims to build and maintain good relationships resulting from the acceptance and mutual trust between the Community and the Company. Taking into account the effects that may occur to stakeholders such as Shareholders, Employees who live in the neighborhood of the Company, Customers, Partners as well as Society and the Nation. Moreover, the Company has focused on creating a positive attitude and pushing this policy to be corporate culture so that Employees have common responsibility for Society. This policy is defined by the principle to practice together comprising seven major ways.
 
1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี /Good Corporate Governance
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบของผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเสิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ
                                The Group strives to be a model of a comprehensive aircraft and industrial parts manufacturing in Thailand by building credibility with investors and stakeholders to conduct business whilst adding value and promote sustainable growth of the organization. Furthermore, the Group is operated by applying the universal principles of corporate governance, complying with laws
and regulations, ensuring transparent and verifiable management and upheld the Philosophy of Sufficiency Economy. These principles lead to achievement the goal and maintain the Excellence of the moral values which are the foundation of leading Organizations.
 
 2. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น/Opposing Corruption
กลุ่มบริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ กระทำการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม และห้ามมิให้พนักงานโดยเฉพาะส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เรียกหรือรับมาซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้รวมถึงการเรียกหรือรับมาซึ่งทรัพย์สินหรือสิ่งจูงใจเช่นว่า จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งมิให้เป็นไปโดยสุจริต อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันนำมาสู่ช่องการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วแต่กรณี
The Group has set regulations on anti-corruption by prohibiting Directors, Executives and Employees of the Group from undertaking or accepting corruption of any kind both directly and indirectly. Employees including family members of employees, especially those related to procurement are strictly prohibited from asking or receiving gifts, money or other benefits from vendors, contractors, subcontractors, suppliers, partners or those involving with the Company’s business. This includes asking or receiving such assets or incentives from those involving in the company’s business which may affect the decision of Employees to work with good faith or may rise to conflicts of interests and leads to the corruption eventually.
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน/Respect for Human Right
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพโดยผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานต้องไม่กระทำใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามโดยวาจา หรือโดยการกระทำอย่างใดๆต่อผู้อื่น บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดขององค์กร ในการสร้างมูลค่าและเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงานอย่างเท่าเทียม
 The Group focuses on human rights, to promote respect for fundamental right and freedoms. Supervisors must behave respectable of Employees and Employees shall not act, in any way, disrespectfully toward their supervisors. Employees must not conduct verbal harassment or threat by any type of action towards others on the basis of race, religion, age, disability both physical and mental. There shall discrimination among Employees. The promotion shall be provided equally. No gender discrimination and racist as well as child labor. It also recognizes that human resources are the most important factors of the Organization to create value and increase productivity. The Group vows to improve the working environment as well as safety and hygiene in the workplace so that employees have a better life quality while having the opportunity to show their full potential as well getting a chance to hone their working skills equally.
 
4. การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม/Equal Treatment in Labor
กลุ่มบริษัทฯ ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย และระดับค่าครองชีพ มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นอีกมากมาย เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลกรณีพิเศษนอกเหนือจากประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นต้น ทั้งนี้การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน ปลอดจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ
  The Group adheres to the principle of fair wage by upholding wages at appropriate level of industry and the cost of living in Thailand. There is support in the form of allowances as well as the many other benefits such as medical expenses in addition to the social security, uniform, the annual health check, etc. The re-structure, changes and organizational must be conducted transparently and fairly under the legal framework of Thai law. In addition, the Group has complied with laws and regulations relating to occupational health and safety regulations in order to create a working environment that is safe for Employees, contractors and visitors to be accidents and harm.
 
5. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/Environmental Management 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม การตรวจวัดเสียง การตรวจวัดคุณภาพอากาศ กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน การลดจำนวนการใช้กระดาษเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมทั้งผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานและผู้ที่ปฏิบัติงาน สู่วัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวอย่างยั่งยืน
The Group has clear environmental policy and keep practicing strictly. In addition to legal compliance such as monitoring of wastewater effluent quality standards, sound measurements, air quality monitoring, the Group also focuses on applying measures for reducing the energy consumption of the Companies concretely, for instance, turning off the lights and air conditioners during the lunch break, turning off the computers when not in use, reducing paper use and so on. These practices aim to maintain and preserve the ecology and environment of the communities in which the Company are located and being pushed into the Corporate Culture by creating awareness among Employees and workers as a sustainable Green-Culture and Green-Network.
 
 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค/Responsibility for Consumers
กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิต จำหน่าย และให้การบริการต่อลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดหา กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีหลักการการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน ทั้งนี้โดยตั้งอยู่บนพิ้นฐานการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา
                                The Group is committed to the production, distribution and customers service standards under the principle of competition on equal accesses to information. It has criteria for evaluation and selection of Suppliers and Contractors, preparation of appropriate form of contracts, establishing a system for managing and monitoring to ensure compliance with the terms of contracts and prevent fraud and misconduct in all stages of the Procurement process. Any issues in regards to abiding by Agreements must be negotiated with supplier in advance in order to work together to find a solutions and prevent damages. Furthermore, the payments to Suppliers and Contractors must be on time in accordance with the agreed payment terms. This is based on the basic treatment of sustainable relationships with Supplier and Contractors.

7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน/Involvement in Community Development
กลุ่มบริษัทฯ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม และมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัดในการบริหารกิจการเสมอมา กล่าวคือ ปณิธานของกลุ่มบริษัทฯนั้น มิได้จำกัดอยู่เพียงการแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ หากยังให้ความสำคัญต่อการให้ความเป็นธรรม และการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ แก่ทั้งลูกจ้างในองค์กรและบุคคลอื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเหล่านั้น ซึ่งอาจมีโอกาสทางสังคมไม่เท่าเทียมกับผู้อื่น หรืออาจได้รับความเดือดร้อนในประการที่เกินกำลังตนเองจะแก้ไขเยียวยาได้
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆที่กลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสอุทิศให้แก่สังคมได้แก่ การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา การบริจาคของเล่นและอุปกรณ์กีฬาต่างๆในโอกาสวันเด็กเป็นประจำทุกปี การให้การรักษาพยาบาลอย่างไม่จำกัดแก่ลูกจ้างที่ประสบปัญหาด้านดวงตาและการมองเห็น การร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี การให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องที่พักและอาหารกับทั้งพนักงานและบุคคลภายนอกซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและจำเป็นต้องเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันภายในบริเวณโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวนกว่าห้าร้อยชีวิต เป็นเวลาถึงสองเดือนเต็ม ในเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อ พ.ศ. 2554 การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2554 การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยแผ่นดินไหวเนปาลเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เป็นต้น เหล่านี้คือการแสดงความจริงใจที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งกลุ่มบริษัทฯจะได้ยึดมั่นปฏิบัติสืบไป
                                The Group always adheres strictly humanitarian and compassionate ethics in business management. Profitability is not the only aspiration for the Group, it also important to ensure fairness and provide assistance, in various ways, for either Employee of the Organization or others, who are living in the same society with the Group. These principles aim to help improve the lives of those people who suffer from social inequalities or may have suffered in a way that exceed their capacity to recovery by their own.
                                Various forms of assistance that the Company has a chance to devote to society are: donating to Thairath Wittaya School, donating toys and sports equipment in Thai Children's Day every year, unlimited medical care for employees who suffer eye and vision problems, blood donation activities annually, providing accommodation and food to Employees and outsiders, more than five hundred lives in total, who suffered from the 2554 flood by taking within the premises of the Group for up to two months In 2554, donating money to help earthquake and tsunami victims in Japan in 2554, donations money to help earthquake victims in Nepal earlier this year etc. This is to show sincerity to participate in the development assistance community and society that the Group will adhere forever.
 
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
This revised CSR Policy shall be effective instead of the original from March 9, 2017 onwards.
 
            โดย  คุณเกรียงไกร มโนบูรชัยเลิศ (กรรมการผู้จัดการ)
                By : Mr. Kriangkrai Manoburachailert (Group Managing Director)