Product Safety Policy

 
ประกาศฉบับที่ 21/2561 (แทนที่ฉบับที่ 20/2561)
เรื่อง นโยบายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
Announcement No.21/2018 (Replace No.20/2018)
PRODUCT SAFETY POLICY
 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์คือสภาพที่ผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการได้ตามที่ออกแบบหรือตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินอันมิอาจยอมรับได้
เนื่องจากซี.ซี.เอส.ไม่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนดังต่อไปนี้:
Product Safety is the state in which as product is able to perform to its designed or intended purpose without causing unacceptable risk of harm to persons or damage to property.
Since C.C.S. does not design the product, in terms of Product Safety, all employees will take part of support
as follows:
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไม่จำกัดเฉพาะบางกิจกรรมหรือประเด็นที่กำหนดไว้ในประกาศ และอาจอยู่ในรูปแบบของการฝึกอบรมเพิ่มเติมและคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาของแผนกในองค์กร
The Product Safety is not limited to certain activities or points defined in the announcement and it can be in the form of any additional training & the instructions given by the superiors of a section in an organization.
แต่ละแผนกขององค์กรสามารถระบุประเด็นของแผนกเองในแง่ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และสามารถแจ้งให้พนักงานทราบเพื่อยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
Each section of an organization can identify their own points in respect to the product safety and same can be communicated to the employees to adhere as a part of their job.
บางประเด็นร่วมได้ถูกพิจารณาโดยพนักงานในฐานะองค์กรโดยรวมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่จัดทำขึ้นในทุกส่วนเพื่อ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
Some of the common points has to be considered by the employees as an overall organization based on the activities carried out in all the sections towards product safety.
พนักงานต้องไม่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนกระบวนการผลิตใดๆของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีผลโดยตรงกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ของการออกแบบ
The employees must not deviate any manufacturing processes of the product as it directly lies on the product safety & an intended purpose of the design.
พนักงานต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้
 • อย่าเปลี่ยน / อย่ากดปุ่มโอเวอร์ไรด์ในเรื่อง Speed และ Feed ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดรูปของชิ้นส่วน
 • อย่าข้ามขั้นตอน / ดัดแปลงขั้นตอนการทำงานใด ๆ ในลำดับการผลิตชิ้นงาน
 • อย่าปฏิบัติงานนอกเหนือจากวิธีการทำงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการทำงาน
 • อย่าใช้วัตถุดิบหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่การผลิต
 • อย่าใช้คูลแลนท์ที่เสื่อมคุณภาพในขณะแมชชีนชิ้นงาน
 • อย่าใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง / ชำรุด / เครื่องมือไม่ได้รับอนุญาต
 • อย่าใช้สารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาตกับชิ้นงาน
 • อย่าดัดแปลงเอกสารการผลิตโดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง
 • อย่าให้วิธีการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้ให้บริการภายนอกใดๆ โดยวาจา ซึ่งมีโอกาสทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้
The employees shall not engage themselves on the following actions.
 • Do not change / over-ride the machine speeds & feeds which may cause distortion on the parts.
 • Do not skip/ modify any operation in the manufacturing sequence of the parts.
 • Do not over-ride the defined work instructions.
 • Do not use un-authorized raw material or consumables in the shop floor.
 • Do not use the deteriorated coolant while machining the part.
 • Do not use the wrong/ worn/ un-authorized tools.
 • Do not use the un-authorized chemical substances with the parts.
 • Do not modify the manufacturing documents without proper approvals.
 • Do not give the oral instructions related to the product to any external providers that has a chance to make inaccurate data.
พนักงานต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้
 • ให้แน่ใจว่าน้ำยาคูลแลนท์ไหลท่วมส่วนประกอบระหว่างการแมชชีน
 • ติดตามและแน่ใจว่าการตั้งค่าพารามิเตอร์ของการแมชชีนและกระบวนการได้ถูกตั้งค่าไว้ตามที่กำหนด
 • แจ้งหัวหน้าแผนก/ หัวหน้า/ หัวหน้ากะ หากได้ยินเสียงผิดปกติระหว่างการผลิต / แมชชีน
 • แจ้งหัวหน้าแผนก/ หัวหน้า/ หัวหน้ากะ หากวัตถุดิบ / ชิ้นงานไม่ได้ถูกระบุด้วยป้ายที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบอีกครั้งสำหรับ Work offset และ Set up หากมีไฟตกอย่างกะทันหันหรือไฟดับ
 • ให้แน่ใจว่ามีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามปกติ
 • ให้แน่ใจว่าปัจจัยที่ใช้ในการผลิตเป็นไปตามลักษณะที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการทำงานและเอกสารสนับสนุนต่างๆ
 • สื่อสารความต้องการของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ให้บริการภายนอกในขณะสรรหา
 • ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จะนำไปทำการวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
 
 • เอกสารที่สื่อสารกับลูกค้า ผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
The employees shall engage themselves on the following actions.
 • Ensure the coolant flood on the component during machining.
 • Follow & ensure the machining/ process parameters are set as required.
 • Notify Section Chief/Leader/Shift leader if you hear any abnormal sound during manufacturing/machining.
 • Notify Section Chief/Leader/Shift leader if the raw materials/ workpieces are not identified with the proper tags.
 • Re-check the work-offsets & setup if any there is any sudden power loss or power outage.
 • Ensure the scheduled preventive maintenance & regular maintenance is performed on the machines.
 • Ensure the inputs given to the shop floor in a described manner in Work Instruction and support documents.
 • Communicate the requirements of the product to the external providers while sourcing.
 • Ensure the data is correct to perform the analysis & proceed on continuous improvement.
 • Evident the document on all kind of communication with the customer, internal & external providers related to the manufacturing which shall not affect its product safety.
มาตรการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคนในองค์กร แต่ไม่จำกัดเฉพาะประเด็นดังกล่าวข้างต้นหรือพนักงานบางคนเท่านั้น การระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบใดๆ โดยบุคคลใดก็ได้ และสิ่งที่เหมือนกันก็คือต้องมีการสื่อสารกับหัวหน้าแผนก/ หัวหน้า/ หัวหน้ากะที่เกี่ยวข้องและสมาชิกในทีมเพื่อขออนุมัติและจัดทำเป็นเอกสาร / บันทึกไว้ในระบบคุณภาพขององค์กร
All the product safety measures are applicable to every employee of an organization but not limited to the mentioned points and the certain employees only. The product safety precaution can be taken in any form by anyone & the same is communicated to the respective Section Chief/ Leader/ Shift leader and the team members for their approvals and documented/ recorded in the organizational quality system.
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561
       Be it announced to all.
       Announcement on 20 July 2018