Ethical Behaviour Policy

 
ประกาศฉบับที่ 16/2563 (แทนที่ฉบับที่ 2/2561)
เรื่อง นโยบายพฤติกรรมทางจริยธรรม
Announcement No.16/2020 (replace No.2/2018)
Subject : Ethical Behavior Policy
            องค์กรส่งเสริมให้พนักงานมีการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีและตั้งใจดีบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นความต้องการขององค์กรและสังคม หลักจริยธรรมในการทำงานโดยทั่วไปมาจากความคิดเห็นทั่วไปจากฝ่ายบริหารขององค์กร เพื่อแสดงให้พนักงานเห็นถึงพฤติกรรมด้านจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน / วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจในนโยบายทางธุรกิจที่มีคุณภาพ
            An organization encourages employees to behave in a good manners and good will on the basis of morals and ethics, which are requirements of an organization and also desired by society. The general work ethical principles are arrived based on the general opinion from the management of an organization to show the employees about the ethical behavior which are to be followed in the work atmosphere/ organizational culture to ensure the quality business policy.
 
            พฤติกรรมด้านจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการทำงานซึ่งจะต้องปฏิบัติตามโดยพนักงานแต่ละคนและทุกคน
เพื่อสร้างความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ที่องค์กรพัฒนาให้กับลูกค้า รายการที่ระบุนี้ใช้ทั่วไปสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร ไม่จำกัดเฉพาะพนักงานที่ระบุไว้หรือแค่พนักงานบางคน
                An Ethical Behavior is also a part of work culture which has to be followed by each & every employee to build a trust on the products developed by an organization to the customer. The listed points are given in general to all the employees of an organization but not limited to the mentioned & the certain employees only.
            พนักงานจะต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่มีจรรยาบรรณดังต่อไปนี้
1. ไม่ปิดบังการไม่สอดคล้องตามสเปคและงานเสียต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
2. ไม่แก้ไขข้อมูลใดๆในบันทึกการผลิตและบันทึกการตรวจสอบ
3. ไม่ใช้ตราประทับของผู้อื่นในทุกสถานการณ์
4. ไม่นำข้อมูลลับของลูกค้าและองค์กรหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการทำงานไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือ
     ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
5. ไม่รับของขวัญ, ของกำนัล หรือเงินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม
6. ไม่นำทรัพย์สินขององค์กรออกนอกสถานที่ตั้ง ยกเว้นกรณีได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
  
 The employees shall not engage themselves on the following non-ethical behavior:
            1. Do not hide any kind of deviations/ rejections to the next immediate supervisor.
            2. Do not modify any data on the manufacturing/ inspection records.
            3. Do not use other’s stamp at any circumstances.
          4. Do not disclose any confidential information of customers and an organization or any information related to the                 manufacturing & work procedures to third party/ un-authorized person.
            5. Do not accept any gifts, favors or money from any interested parties of an organization for any reason.
            6. Do not take any organization property outside of the premises, except with approval from the management.
            พนักงานต้องคงไว้ซึ่งพฤติกรรมทางจริยธรรมดังต่อไปนี้โดยไม่คำนึงถึงระดับ
  • มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ มาตรฐานการทำงาน มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม
ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร
  • ยอมรับหากมีข้อผิดพลาดและพัฒนาโดยการฝึกอบรมที่เหมาะสม
  • ซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
  • ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารตามลำดับขั้น
            The employees shall maintain the following ethical behavior irrespective of the level:
  • To have integrity, work according to the Quality Procedures, Work Instructions, Standard Industry Practice or any relevant documents as assigned and follow the organization disciplinary regulations.
  • Accept the mistakes, if any & improve thru the proper training.
  • Always ask, if any doubt on related documents or assigned job.
  • To help overseeing, if something occurs unusual, notify supervisors or hierarchical management.
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
Please kindly be informed accordingly
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
Announced in July 14, 2020